Giấy phép lái xe B1 hết hạn có được cấp lại hay không?

Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe. Hỏi: Giấy phép lái xe hạng B1 của tôi bị mất và đã hết hạng gần 2 tháng. Xin hỏi, giờ tôi xin cấp lại […]